Welcome to The 12th International Conference on Permafrost
Language: 简体中文 English
Logo Download
Contact Us

Email: ICOP2022@lzb.ac.cn

Address: Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,CAS Lanzhou, P.R.China

Secretary General: Professor Fujun Niu

Secretaries:

Professor Guoyu Li Professor Zhi Wen Professor Mingyi Zhang Ms. Yanmei Han Dr. Yanhu Mu Dr. Ze Zhang Dr. Zhanju Lin Dr. Guanli Jiang Dr. Jianfeng Zheng

Organizers