Welcome to The 12th International Conference on Permafrost
Language: 简体中文 English
Honorary Scientific Committee

Co-Chair


           

Guodong Cheng,   

 China       

                         

Members


                                                                         

            Hans-W. Hubberten                Wilfried F. Haeberli                        Jerry Brown                               Vladimir Melnikov                           

            Germany                              Switzerland                                   USA                                              Russia        


                                                                   

        Dahe Qin                           Tandong Yao                                   Bojie Fu                                      Fahu Chen   

                 China                                    China                                          China                                           China         

    


Contact Us

Email: ICOP2022@lzb.ac.cn

Address: Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,CAS Lanzhou, P.R.China

Secretary General: Professor Fujun Niu

Secretaries:

Professor Guoyu Li Professor Zhi Wen Professor Mingyi Zhang Ms. Yanmei Han Dr. Yanhu Mu Dr. Ze Zhang Dr. Zhanju Lin Dr. Guanli Jiang Dr. Jianfeng Zheng

Organizers