Welcome to The 12th International Conference on Permafrost
Language: 简体中文 English
当地组织委员会


Chair


                                                           

         Wei Ma 


Honorary Co-Chair 

 

Hanne H. Christiansen     

                                               

Deputy Chairs

                              

       Qingbai Wu                                       Xiaohua Gou

 

Members

 

Fujun Niu                 XiaoHua Gou                Huijun Jin                 Jiankun Liu                Guoyu Li                  Mingyi Zhang                   Zhi Wen


Zhiwen Xiong           Jianhong Fang              JianbingCheng         Jinchang Wang          Zhengping Liu         Xiaohua Zhang                Biao Ma


Binxiang Sun           Degou Cai                     Xianzhang Ling        Wei Shan                   Zhijun Li                   Zhijian Wu                        Dahu Rui 


联系我们

Email: icop2020@lzb.ac.cn

Address: Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,CAS Lanzhou, P.R.China

Secretary General: Professor Fujun Niu

Secretaries:

Professor Guoyu Li Professor Zhi Wen Professor Mingyi Zhang Ms. Yanmei Han Dr. Yanhu Mu Dr. Ze Zhang Dr. Zhanju Lin Dr. Guanli Jiang Dr. Jianfeng Zheng

主办单位